cz sk en de pl

Chcete sa stať naším novým dodávateľom tovaru, alebo služieb? Venujte prosím pozornosť informáciám a podmienkam uvedeným nižšie:

Vážení dodávatelia,

hoci rad produktov sami vyrábame, ponúkame v rámci ostatného sortimentu aj výrobky iných výrobcov, alebo dovozcov, keďže podľa našej firemnej filozofie nie je naša konkurencia naším nepriateľom, ale potencionálnym obchodným partnerom.

Aby sme Vás mohli zaradiť do zoznamu našich dodávateľov a zaradiť Vami ponúkaný sortiment tovaru do nášho obchodného programu je nutné, aby ste spĺňali a akceptovali nižšie uvedené požiadavky kladené našou spoločnosťou na svojich dodávateľov:

Sortiment

Na celú radu nami ponúkaných výrobkov už máme stálych a zavedených dodávateľov, preto je dôležité, aby výrobky, ktoré nám chcete ponúknuť boli predovšetkým jedinečné, inovatívne, nové, či iným spôsobom zaujímavé a prakticky využiteľné.

Ak nám predsa len chcete ponúknuť aj výrobky, ktoré sú už súčasťou nášho sortimentu, potom nám musí Vaša ponuka poskytovať naozaj výraznú výhodu oproti ponuke existujúceho dodávateľa, alebo kombináciu viac výhod, pretože preferujeme stabilné a dlhodobé obchodné vzťahy so spoľahlivými obchodnými partnermi s overenou kvalitou, pred krátkodobou výhodou plynúcou napr. len z mierne nižšiej ceny.

Zvyčajne mávame minimálne dvoch dodávateľov na rovnaký sortiment, jedného hlavného a druhého záložného, ​​pričom v priebehu roka nakupujeme od oboch. Generálneho dodávateľa máme iba na unikátne, alebo patentované produkty, alebo ak to vyžaduje uzavretá dlhodobá zmluva.

...

UPOZORNENIE: vždy prosím dbajte o to, aby Vami ponúkané výrobky a služby zodpovedali obchdonému zameraniu našej spoločnosti a zbytočne nám neponúkajte výrobky a služby, ktoré s našou činnosťou nesúvisia. Irelevantnými ponukami sa nezaoberáme a automaticky ich označujeme ako SPAM.

Cenové ponuky a dopyty

Ceny uvádzajte vždy bez DPH za obvyklú mernú jednotku, alebo za mernú jednotku na ktorej sa dohodneme, pričom mernú jednotku vždy v ponuke jednoznačne uveďte. Uvádzajte vždy zvlášť cenu za tovar pri odbere z Vášho skladu EXW (FOB) a zvlášť cenu vrátane prepravy DAP (CPT), alebo cenu prepravy extra podľa Vašich možností.

Rovnako tak vždy uvádzajte menu ponuky ideálne v EUR, CZK, PLN, alebo USD, avšak akceptujeme ponuky aj v týchto cudzích menách: JPY, CNY, GBP, CHF, RUB, RON, TRY, SEK, NOK, DKK, HUF, HRK, HKD, INR, BGN

Pokiaľ si Vašu ponuku vyžiadame sami, tak očakávame Vašu ponuku ideálne do 24 hodín, alebo najneskôr do troch pracovných dní od jej odoslania, alebo pri zložitejšiej zákazke očakávame potvrdenie prijatia dopytu s predpokladaným dátumom vybavenia.

Ak Vám pošleme číslovaný dopyt, uvádzajte prosím vždy číslo našeho dopytu vo vašej ponuke. Ak je náš dopyt iba dotazom v tele e-mailovej správy potom nám vždy v odpovedi uvádzajte dátum a pokiaľ možno aj čas odoslania dopytu. Urýchlite tým spracovanie Vašej ponuky na našej strane a tým zvyšujete šancu na úspešné uzavretie obchodu.

Spoľahlivosť a komunikatívnosť

U našich dodávateľov oceňujeme a vyžadujeme spoľahlivosť, dodržiavanie dohôd (vrátane nepísaných) a komunikáciu. Je pre nás dôležité, aby sme sa mohli spoľahnúť na to, že čo si spolu dohodneme bude platiť - a to najmä v oblasti cien, dodacích termínov a kvality. Ak dôjde k zmenám, potom oceňujeme a vyžadujeme včasnú informovanosť a overiteľné pravdivé zdôvodnenie zmeny, aby sme mohli aj my včas a pravdivo argumentovať a informovať našich odberateľov.

Je pre nás dôležité, ak Vám zavoláme, aby ste nám vždy zdvihli telefón, alebo (pokiaľ z dôležitého dôvodu nemôžete prijať hovor) ste nám zavolali naspäť v čo najkratšom termíne a to aj v tých prípadoch keď viete, že pre Vás hovor nebude "príjemný "napr. z dôvodu riešenia reklamácie, alebo urgencie dodacích termínov a pod.

Identifikácia tovaru

Od našich dodávateľov požadujeme vždy jednoznačnú, presnú a garantovanú identifikáciu tovaru a služieb. To znamená, že tovar musí byť vo Vašej ponuke aj vo faktúre jednoznačne popísaný tak, aby nemohlo dôjsť k zámene, alebo sme neboli uvedení do omylu, vrátane merných jednotiek a dodaný tovar musí zodpovedať tomuto popisu. Dodaný tovar musí byť tiež jednoznačne označený na každom balení a na paletovom lístku tak, aby mohol byť jednoznačne identifikovaný a spárovaný s údajmi vo faktúre, či dodacom liste. Kvalita a množstvo musí vždy zodpovedať údajom z ponuky dodávateľa, našej objednávky a faktúry dodávateľa. Odchýlky a povolené tolerancie nesmú prekročiť údaje v odsúhlasenom technickom liste, alebo údaje, ktoré povoľuje záväzná norma STN alebo EN, alebo ktoré upravuje zmluva s dodávateľom.

Platobné podmienky a fakturácia

Všeobecne požadujeme splatnosti v štandardnej lehote podľa nového českého Občianskeho zákonníka 30 dní od dátumu prevzatia tovaru. Výhodu môžu získať dodávatelia, ktorí nám ponúknu splatnosti dlhšie napr. 45 alebo 60 dní. Ak po nás požadujete splatnosť faktúr menej ako 30 dní, alebo ak chcete zaplatiť vopred, potom očakávame zľavu za platbu v skrátenej lehote, alebo za platbu vopred z Vašich bežných cien.

Preferujeme zasielanie faktúr elektronickou cestou pred zasielaním bežnou poštou. Prijatie faktúry zaslané e-mailom Vám vždy potvrdíme v odpovedi.

Faktúry zasielajte vždy na obe tieto e-mailové adresy: ucetni@industrial-machinery.cz a info@industrial-machinery.cz

Ak nám posielate faktúry poštou, tak ideálne na korešpondečnú adresu na prevádzku na Zašovskej ulici (viď kontakty)

Doprava tovaru a termíny dodania

Prepravu tovaru z Vášho skladu si vieme zabezpečiť sami prostredníctvom vlastných vozidiel, alebo externých prepravcov, avšak ako výhodu oceňujeme, ak nám zaistíte doručenie Vášho tovaru sami. Dohodnuté dodacie termíny by sa mali dodržiavať a nemali by sa výrazne, alebo často oneskorovať. Ak sa stane, že viete, že budete v omeškaní s dohodnutým termínom, nezabudnite nás včas informovať o dôvodoch oneskorenia a náhradnom termíne k nášmu odsúhlaseniu.

Vyhradzujeme si právo v prípade omeškania dlhšieho ako týždeň odstúpiť od objednávky. V prípade, že k nespoľahlivosti dochádza opakovane, alebo nie sme včas informovaní o omeškaniach, alebo je dodávateľ nekontaktný, alebo nekomunikatívny, potom ho vyradíme zo zoznamu dodávateľov.

Všeobecné informácie

Ako náš dodávateľ si môžete byť istí, že ak nám budete poskytovať spoľahlivé služby a kvalitné výrobky za rozumné ceny v pomere kvalita / cena, vždy dostanete šancu "dorovnať" konkurenčnú ponuku (pričom však neposkytujeme informácie o našich dodávateľoch, ani ich cenách a podmienkach žiadnym tretím obchodným subjektom a na vylepšenie stavávajúcej ponuky budete vyzvaní len na základe správy o konkurenčnej ponuke (napr. že nám niekto ponúkol výrazne lepšiu cenu, alebo inú obchodnú podmienku), avšak bez presných údajov o konkrétnej firme, alebo ich cenách a podmienkach)

Kontakty pre schvaľovanie dodávateľov:

Jaroslav Sušeň, info@industrial-machinery.cz pre obaly a obalové materiály, pomocné obalové materiály a drobnú baliacu techniku

Ing.et Ing. Ivo Penn, ivo.penn@industrial-machinery.cz pre stroje, časti strojov, techniku ​​a náhradné diely

...

Ak chcete nás kontaktovať Vašou ponukou, potom nás prosím kontaktujte iba písomne ​​na vyššie uvedené e-mailovej adresy. Nevolajte.

Ak ná zaujme Vaša ponuka, ozveme sa Vám sami, nekontaktujte nás prosím s urgenciami o vyjadrenie, odpovieme všetkým. Naše e-mailovej adresy nikdy nezaradzujte do maillistov pre zasielanie reklám, ani newsletterov.

Plánovač trasy

ePoptávka certifikát Certifikace CERTILINE - ČSN EN ISO 9001 2009 stamp_firma